Výstava / Exhibition

NOVODOBÁ HISTORIE PRAHY POHLEDEM GEOGRAFA

MODERN HISTORY OF PRAGUE FROM GEOGRAPHER´S VIEW

 

Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. V podrobnosti katastrálních území jsou dokumentovány významné proměny počtu obyvatel, věkové, náboženské či národnostní struktury, ukázán je také vývoj nezaměstnanosti, kriminality, sociálního statusu či kvality bydlení v jednotlivých pražských čtvrtích. Zvláštní pozornost je věnována historickým aspektům a současnému vývoji migrace, procesu, který se významně podílí na sociálních proměnách Prahy. Některé nejnovější mapy jsou zpracovány také v podrobnosti urbanistických obvodů, které umožňují nahlédnout do sociální struktury již relativně malých a z hlediska typu bydlení homogennějších územních celků. 

Mapy vycházejí z dat sčítání lidu a průběžné statistiky a pokrývají období od prvního československého sčítání v roce 1921 do zatím posledního sčítání z roku 2011, při využití průběžných statistik až do roku 2013. Především starší údaje byly pro tyto účely digitalizovány a nově byly vytvořeny také shapefilové vrstvy pro roky jednotlivých sčítání lidu, které dovolují práci se statistickými daty v prostředí GIS. Ke všem vystaveným mapovým listům náleží doprovodný text zasazující danou problematiku do širšího kontextu. Expozice je vhodná pro české i cizojazyčné publikum, všechny mapy i texty jsou zpracovány v češtině i angličtině. Mapové listy jsou výstupem projektu financovaného Ministerstvem kultury České republiky „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“ a jejich autory jsou členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř působícího při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

The exhibition represents a collection of thematic maps of Prague, which provide an overview of the modern historical development of socio-spatial structure of Prague´s neighbourhoods since the early 20th century to the present. The most significant changes in the size, age, religion and ethnic structure of the Prague´s population, as well as the development of unemployment, crime, social status and quality of housing within the Prague´s neighbourhoods are documented on the spatial level of cadastral territories. Particular attention is paid to the historical aspects and current development of migration processes, which contribute significantly to the social transformation of Prague. Some of the latest maps are also processed in spatial detail of urbanistic districts, which provide insights into the social structure of relatively small and, in terms of the type of housing, relatively homogenous territorial units.

The data used in presented maps are drawn from censuses and annual statistical registers covering period from the very first census in former Czechoslovakia in 1921 till the most recent census in 2011, extending till 2013 in case of continual statistics. For the purpose which allows working with statistical data in the GIS environment older data has been newly digitized and shape file layers for each year of census has been created. All exposed map sheets include analytical text that introduces the topic of the map within a broader context. The exposition is intended for the Czech as well as foreign audience, all texts and map sheets are provided in both, Czech and English language. The map sheets are output of project ‘‘Disclosure of Historic Spatial and Statistical Data in GIS Environment” supported by Ministry of Culture of the Czech Republic. The authors of exhibition are members of “Urban and regional laboratory” - a research working group affiliated with Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development.

 

Výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa je nyní dostupná online v repozitáři Geografické knihovny PřF UK v Praze.

 

AUTOŘI / AUTHORS

Nina Dvořáková, Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček, Jana Jíchová,  Ivana Přidalová, Peter Svoboda, Petra Špačková, Zuzana Kopecká

 

GRAFICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPOVÝCH LISTŮ / GRAPHIC AND CARTOGRAPHIC PROCESSING

Jiří Nemeškal, David Outrata 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ POSTERŮ / GRAPHIC POSTER PROCESSING

Martin Malý, Eliška Slámová

 

KONTAKT:

Nina Dvořáková

Nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Urbánní a regionální laboratoř

Přírodovědecká fakulta

Univerzity Karlovy v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2