Dílčí cíle projektu

Dílčí cíle

Projekt je složen ze šesti vzájemně provázaných cílů:

DC01 Vytvořit specializované metodiky tvorby a využití prostorových dat

Doba řešení: leden 2012 - březen 2013

Cílem je vytvořit dvě metodiky, které budou obsahovat postupy tvorby a možnosti využití prostorových (geografických) dat hranic státu, krajů, okresů, obvodů a katastrálních území v Praze vztahujících se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1921-2011.

 

DC02 Digitalizovat prostorová data

Doba řešení: červen 2012 - červen 2013

Cílem je záchrana narušených, nekompletních nebo zpřístupnění obtížně dostupných mapových podkladů s administrativním členěním území České republiky a hlavního města Prahy v letech 1921-2011 a zpřístupnění prostorových dat v digitální podobě v prostředí GIS široké veřejnosti. Mezi prostorová (geografická) data patří zejména administrativní hranice státu, krajů a okresů (politických, soudních), v Praze úroveň městských obvodů a katastrálních území, která budou doplněna o vybrané prvky sídelní struktury a krajiny. Takto zpracovaná data půjde dále využívat v prostředí GIS se všemi dostupnými nástroji prostorové analýzy a kartografického zpracování.

 

DC03 Vytvořit databáze georeferencovaných dat

Doba řešení: říjen 2012 - květen 2014

Cílem je záchrana narušených, nekompletních nebo zpřístupnění obtížně dostupných dat vztahujících se ke Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1921-2011. Data budou digitalizována z pramenných publikací sčítání lidu v úrovni okresů a krajů a v Praze do úrovně katastrálních území. Všechna data budou georeferencována, statistické jednotky opatřeny unikátními kódy a propojena (spatial join) s prostorovými daty (shp ESRI). Budou ověřeny možnosti digitalizace i dalších populačních dat v intercensálním období, zejména migrační a demografické statistiky. 

 

DC04 Vytvořit velkoformátové specializované mapy

Doba řešení: listopad 2013 - březen 2015

Cílem je vytvořit mapy velkého měřítka s využitím technologií GIS v několika geografických úrovních pro území České republiky a hlavní město Praha, které budou dostupné širokému okruhu uživatelů s plným využitím nástrojů GIS. Mapy budou sloužit k dokumentaci diferenciace regionálních identit s využitím nejrozsáhlejších a nejúplnějších zdrojů populační statistiky. Mapy s analytickými texty v české a anglickém jazyce budou sloužit jako studijní materiály, propagace historického vývoje jednotlivých regionů České republiky i důležitý zdroj posilování národní identity a informací pronikající prostřednictvím internetu do globálního povědomí.

 

DC05 Využít výsledky projektu v praxi

Doba řešení: červen 2014 - prosinec 2015

Cílem je zpracovat podklady do formy vhodné pro různé formy vzdělávání, zejména aplikovat výsledky ve výuce na gymnáziích a vysokých školách a pro využití v badatelské a správní praxi. Snahou je doplnit stávající učebnice, učební osnovy a podkladové materiály pro decisní sféru o výsledky projektu.

 

DC06 Prezentovat výsledky práce

Doba řešení: leden 2012 - prosinec 2015

Cílem je zpřístupnit všechny výsledky projektu širokému spektru uživatelů v českém a anglickém jazyce. Cílovými skupinami jsou pedagogové a studenti všech stupňů škol, badatelé zaměření na regionální aspekty vývoje našeho státu a Prahy v průběhu 20. století, praktici veřejné správy a územního plánování a široká domácí i zahraniční veřejnost (včetně krajanských sdružení, bohemistů aj).