O projektu

Tým Urbánní a regionální laboratoře řešili v posledních letech několik projektů základního i aplikovaného výzkumu, které úzce souvisejí zejména s mapováním stavu sociálního a fyzického prostředí v České republice v průběhu transformačního období a transferem těchto poznatků pro potřeby veřejné správy a vysokoškolské výuky.

Významný prvkem národní a regionální identity je etnická, jazyková, demografická, sociální a kulturní kompozice obyvatelstva. Data o obyvatelstvu jsou zjišťována v desetileté periodě prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů, která od založení Československa probíhala postupně v letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011. Tato data nabízejí rozsáhlé zdroje informací, které nejsou v současné době plnohodnotně využívány především z důvodu obtížné dostupnosti dat, jejich nekompletnosti nebo poničení papírových publikací. K tomu výrazně přispěla i povodeň v roce 2002, která poničila řadu pramenných publikací uložených v knihovně ČSÚ v Karlíně. Historická populační data tak zůstávají ukryta především ve starých statistikách v depozitářích několika institucí. Cílem navrhovaného projektu je zpřístupnit tato data k běžnému využití za použití nejmodernějších technologií a metod.

Projekt je založen na propojení společenských, technických a přírodních věd, zachování a zpřístupnění historického kulturního dědictví prostřednictvím moderních technologií a šíření informací o historii a regionálních specifikách České republiky. Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů, umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní a regionální identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu pro prezentaci historického vývoje regionů České republiky v českém a anglickém jazyce pro širokou komunitu zájemců, krajanských spolků, ve výuce bohemistiky, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva v období od vniku Československa do současnosti. Tak přispívá k systematickému a mimořádně efektivnímu využívání moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale i v globálním měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých regionů. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva v období 1921-2011 bude ve formě specializovaných map důležitým interaktivním podkladem pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv. Samostatným cílem je aplikace výsledků do oblasti všech stupňů vzdělávání, prezentace na mezinárodních konferencích a v domácích a mezinárodních vědeckých publikacích. Zprostředkování prostorových dat (hranic) i digitalizace rozsáhlých statistických dat usnadní práci studentům, umožní pracovat moderními metodami s historickými daty, zprostředkuje některé obtížně dostupné zdroje nebo rekonstruuje poničené a neúplné zdroje informací. Projekt usiluje o srozumitelnou formu přenosu vědeckých poznatků do výuky, odborné praxe i využití správy a nejširší veřejností. Projekt umožní plnohodnotné využití historických informací nejen z populačních cenzů, ale bude mít široké využití pro práci s libovolnými historickými daty v průběhu 20. století. Globálním zpřístupněním všech výsledků projekt významně přispívá k posílení národní identity České republiky doma i ve světě.