O prostorových datech

Prostorová data byly získána z podkladových map se zakreslenými hranicemi okresů (soudních, správních, současných), které co nejlépe vystihovaly stav administrativního členění státu v obdobích sčítání lidu v letech 1921‒2011. Rešerše vhodných podkladových map proběhla celkem v 11 institucích. Mapové podklady byly skenovány s rozlišením 300 dpi a ukládány do formátu .tif nebo .jpg vždy jako celek, aby nedocházelo ke zkreslení kartografického obsahu.

Tyto mapové listy byly následně georeferencovány v prostředí ESRI ArcGIS 10.1. Pro všechny mapové podklady byla použita jednotná metoda polynomické transformace 1. řádu (afinní). Vlícovací body byly rozmístěny rovnoměrně po celém transformovaném rastru a jejich počet byl volen s ohledem na prostorovou deformaci rastrového podkladu tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti transformace. Následné převzorkování proběhlo metodou nejbližšího souseda. Přesnost georeference u map v měřítku 1 : 200 000 byla u celkové střední průměrné kvadratické chyby (RMSE) stanovena na hodnotu 100 metrů.

K vektorizaci byly využito vektorové polygonové vrstvy základních sídelních jednotek SLDB 2001 z Českého statistického úřadu ve formátu .shp. Ta byla manuálně editovaná na podkladu rastrových georeferencovaných map v prostředí ESRI ArcGIS 10.1. V místech shody hraničních linií vektorové vrstvy zsj s hraničními liniemi okresů mapového podkladu byly linie ponechány. V místech kde se průběh hranic lišil, byla vektorová vrstva modifikována podle průběhu hraničních linií podkladového mapového listu. Výsledné vrstvy pro jednotlivé roky sčítání jsou k dispozici ve dvou formátech (1) ESRI shapefile a (2) ESRI Geodatabase.

Vzhledem k četným proměnám číselníků prostorových jednotek došlo k vytvoření nového systému kódování územních jednotek okresů s identifikátorem okresů ve formě pěticiferného kódu. Ve výsledných atributových tabulkách shp/gdb vrstev je kromě názvu územní jednotky platného v daném čase uveden i příslušný kód územní jednotky k danému roku sčítání tak, aby se dala tato prostorová jednotka zcela exaktně identifikovat.

Výsledkem zpracování je geografický informační systém v podobě dvou geodatabází (pro Prahu a Česko), které zahrnují 45 polygonových vrstev okresů a z nich derivovaných politických okresů (respektive krajů) a také územní členění Prahy (obvody, katastrální území a urbanistické obvody) pro všechna sčítání lidu v období 1921‒2011. 

Podrobné informace o zpracování prostorových dat jsou uvedeny v metodikách certifikovaných Ministerstvem kultury ČR.

OUŘEDNÍČEK, M., KUPKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M., RIŠKA, M., SVOBODA, P., SOUKUP, M., MARVANOVÁ, P. a kol. (2015): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice katastrálních území a urbanistických obvodů Prahy. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 29 s.

OUŘEDNÍČEK, M., KUPKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M., SVOBODA, P., SOUKUP, M., MARVANOVÁ, P., KŘIVKA, M. a kol. (2015): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice okresů v České republice. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 29 s. 

 

Prostorová a statistická data je možné po registraci stáhnout ZDE.