Ovládání aplikace

Aplikace slouží k interaktivnímu zobrazení základních dat o obyvatelstvu získaných převážně ze sčítání obyvatelstva. Rozvržení aplikace se sestává z mapového rámu (vlevo) a panelu (vpravo), který obsahuje další informace a nastavení. Panel obsahuje tyto části

  1. Základní údaje
  2. Nastavení
  3. Info
  4. Legenda

Části 2, 3 a 4 lze klikem na jejich nadpis sbalit pro přehlednější zobrazení na menších monitorech.

Nastavení rozbalené

Rozbalené nastavení
Nastavení skryté
Skryté nastavení

Základní údaje

V horní části panelu jsou zobrazeny základní údaje o právě zobrazené mapě:

  • titul - název zobrazeného jevu
  • podtitul - územní členění a rok
  • popis - stručný popis zobrazeného jevu
Základní údaje - titul, podtitul, popis
Základní údaje

Nastavení

V sekci nastavení je možné měnit zobrazený jev a rok. Jevy jsou uspořádány do několika logických tematických celků (modulů). Pro změnu roku lze použít buď slider anebo tlačítka << a >>, která automaticky přecházejí na předchozí (příští) rok, v kterém je daný jev dostupný. Ne všechny jevy jsou dostupné ve všech rocích. V případě nedostupnosti  v aktuálně zvolené kombinaci je daný modul, jev či rok zobrazen šedě.

Nastavení
Sekce Nastavení
 
Informace o římskokatolickém vyznání nejsou dostupné v letech 1947, 1961, 1970 a 1980
Informace o římskokatolickém vyznání nejsou dostupné pro roky 1947, 1961, 1970 a 1980
 
Pro rok 1947 nejsou dostupné moduly Víra a náboženství, Národnost a Vzdělání
Pro rok 1947 nejsou dostupné moduly Víra a náboženství, Národnost a Vzdělání
 

Info

V sekci Info jsou zobrazeny údaje o okrese, nad kterým se nachází kurzor myši. Klikem myši na některý okres je sekce zmražena a údaje zde zůstávají až do dalšího kliku na libovolné místo v mapě. Pro každý okres je zobrazen počet jeho obyvatel (v daném roce), počet obyvatel, pro které byla zjištěna aktuální charakteristika, a hodnota aktuálně zvoleného jevu. Dále je zobrazen graf vztahující se k danému jevu. Hodnoty v grafu i v mapě jsou počítány pouze z osob se zjištěnou charakteristikou.

Graf je interaktivní - po zmražení některého okresu je možné myší zkoumat jednotlivá data zobrazená v grafu. Graf může být zobrazen v několika variantách, jako jednoduchý (podobné skupiny jsou agregovány) nebo podrobný, případně podle pohlaví pro muže, ženy a obojí dohromady (v závislosti na zvoleném modulu).

Info s podrobnou věkovou pyramidou
Info s podrobnou věkovou pyramidou
Info s národností
Info s národností - možnost zvolit jednoduchý nebo podrobný graf
Info s rodinným stavem
Info s rodinným stavem - možnost volby pohlaví

Legenda

Legenda obsahuje popis jednotlivých intervalů a jejich barevné znázornění v mapě. V rozbalovacím menu je možné zvolit z několika barevných stupnic. Při volbě "Vlastní" je možné zvolit pro jednotlivé intervaly vlastní barvy (v IE pouze v textovém formátu) a kromě toho i změnit jednotlivé intervaly.

Standardní legenda (zeleno-červená škála)
Standardní legenda (zeleno-červená škála)
Vlastní legenda - výběr barev, změna intervalů
Vlastní legenda - výběr barev, změna intervalů

Popis modulů, jevů a dat

Zobrazované informace jsou čerpána z dat vycházejících z výsledků sčítání obyvatelstva. Data i metadata k nim jsou ke stažení ve formátu xlsx ZDE. Všechny prostorové i statistické výstupy z rpojektu lze po vyplnění několika údajů stáhnout ZDE.

Následuje popis jednotlivých modulů, konstrukce ukazatelů a grafů. Pojmenování atributů se vztahuje k názvům atributů ve výše zmíněných zdrojových datech.

Demografická struktura

Tento modul se zabývá strukturou populace z hlediska stáří.

Graf

U všech jevů je zobrazována věková pyramida ve dvou variantách - jako jednoduchá a podrobná.

Jednoduchý graf se skládá ze 3 demografických skupin (0-14 let, 15-64 let (59 let u roku 1921) a 65 a více let (59 a více let u roku 1921). Graf je konstruován z relativizovaných ukazatelů (tj. vydělených jejich součtem):

o_vek1_m0_14, o_vek1_z0_14, o_vek1_m15_64, o_vek1_z15_64, o_vek1_m65_ a o_vek1_z65_,

případně jejich ekvivalentů pro rok 1921:

 o_vek2_m0_14, o_vek2_z0_14, o_vek2_m15_59, o_vek2_z15_59, o_vek2_m60_ o_vek2_z60_.

Podrobná věková pyramida je konstruována obdobně, avšak z podrobného věkového dělení po pěti letech z atributů začínajích o_vek3.

Jevy

Všechny jevy (z výjimkou indexu maskulinity) se týkají základní věkové struktury a jsou konstruovány ze stejných dat, jako jednoduchá věková pyramida. Index maskulinity je konstrován o_po_m/o_po_z * 100.

Víra a náboženství

Modul se zabývá podíly jednotlivých vyznání na populaci okresů. Data nejsou dostupná pro roky 1947, 1941, 1970 a 1980.

Graf

U všech jevů je zobrazován koláčový graf náboženské struktury. V jednoduché verzi jsou některé církve agregovány do skupin (např. evangelické = českobratrské evangelické + evangelické augsburské + ostatní evangelické). Jednoduchá verze čerpá z atributů s prefixem o_nab. Podrobná verze naopak udávané církve odlišuje a čerpá z atributů začínajících na o_nab2. Podrobná verze není pro některé roky k dispozici.  Koláčový graf je počítán pouze pro obyvatele, kteří v dotáznících vyplnili svoje vyznání, nezobrazují se zde tedy osoby s nezjištěným vyznáním.

Jevy

Všechny jevy využívají sloupečky s prefixem o_nab (případně o_nab2) relativizovaný součtem všech osob se zjištěným vyznáním. Výjimkou je ukazatel Věřící, který udává počet věřících k celkovému počtu obyvatel (o_nab_ver / o_po * 100)

Národnost

Modul se zabývá podíly jednotlivých národností na populaci okresů. Data nejsou dostupná pro roky 1947.

Graf

U všech jevů je zobrazován koláčový graf národnostní struktury. V jednoduché verzi jsou některé národnosti agregovány (Česká + Moravská + Slezská, Ruská + Ukrajinská). Jednoduchá verze čerpá z atributů s prefixem o_nar. Podrobná verze naopak udávané národnosti striktně odlišuje a čerpá z atributů začínajících na o_nar2. Podrobná verze není pro některé roky k dispozici. V letech 1921 a 1930 byla uváděna pouze národnost československá, od roku 1950 bylo rozlišováno mezi českou a slovenskou národností. Od roku 1991 se lze přihlásit i k národnosti moravské nebo slezské.  Koláčový graf je počítán pouze pro obyvatele, kteří v dotáznících vyplnili svoji národnost, nezobrazují se zde tedy osoby s nezjištěnou národností.

Jevy

Všechny jevy využívají sloupečky s prefixem o_nar (případně o_nar2) relativizovaný součtem všech osob se zjištěnou národností.

Hospodářství, ekonomika

Modul se zabývá podíly ekonomických odvětví podle počtu ekonomicky aktivních osob v nich zaměstnaných.

Graf

U všech jevů je zobrazován koláčový graf ekonomické struktury. V jednoduché verzi je uvedeno základní členění na primér, sekundér a terciér (vychází z atributů s prefixem o_ek1. Podrobný graf obsahuje podrobnější členění ekonomického odvětví. Třídy, na které je hostpodářství členěno, mohou být v různých letech drobně odlišné. Podrobné členění vychází ze sloupců s predifem o_ek2

Jevy

Všechny jevy využívají sloupečky s prefixem o_ek1 relativizovaný součtem ekonomicky aktivních osob se zjištěným ekonomickým odvětvím.

Rozmístění obyvatelstva

Tento modul obsahuje jediný jev, hustotu zalidnění. Ta vychází z atributu s_obyv_km, který byl buď přepsán přímo z výsledků sčítání, nebo dopočítán z počtu obyvatel a plochy historického vymezení okresu,

Rodinný stav

Popisuje strukturu společnosti z hlediska rodinného stavu.

Graf

Znázorňuje dělení společnosti podle atributů s prefixem o_rs . Nejsou zde zobrazováni osoby s nezjištěným rodinným stavem. Graf lze zobrazit pro muže (atributy o_rs_m), ženy (o_rs_z) nebo pro obě pohlaví (o_rs) dohromady.

Jevy

Všechny jevy využívají sloupečky s prefixem o_rs relativizovaný součtem osob se zjištěným rodinným stavem.

Vzdělání

Popisuje strukturu dosaženého vzdělání ve společnosti.

Graf

Znázorňuje dělení společnosti podle atributů s prefixem o_vz . Nejsou zde zobrazováni osoby s nezjištěný nejvyšším dosaženým vzděláním. Graf lze zobrazit pro muže (atributy o_vz_m), ženy (o_vz_z) nebo pro obě pohlaví (o_vz) dohromady.

Jevy

Všechny jevy využívají sloupečky s prefixem o_vz relativizovaný součtem osob se zjištěným rodinným stavem v daném okrese.